Logo Garden Paradiso

PRIVACYBELEID

WAAROM DEZE MEDEDELING

Op deze pagina worden de modaliteiten beschreven voor het beheer van de website waarop de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers die de website raadplegen betrekking heeft. Het betreft een kennisgeving die ook verstrekt wordt krachtens art. 13 van Italiaans Wetsbesl. nr. 196/2003 - Wet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens aan degenen die contacten onderhouden met de webdiensten van Camping Garden Paradiso S.p.a. die telematisch toegankelijk zijn vanaf het adres:

www.gardenparadiso.it

De kennisgeving wordt alleen verstrekt voor de website van Camping Garden Paradiso S.p.a. en niet ook voor andere websites die eventueel door de gebruiker geraadpleegd worden via links. De kennisgeving is ook geïnspireerd op Aanbeveling nr. 2/2001, die op 17 mei 2001 voor de bescherming van persoonsgegevens aangenomen is door de Europese autoriteiten die samengekomen zijn in de Groep, die opgericht is op grond van art. 29 van Richtlijn nr. 95/46/EG, om enkele minimum eisen voor de on-line verzameling van persoonsgegevens vast te stellen en met name de wijzen, de tijden en de aard van de informatie die de eigenaars van de verwerking de gebruikers moeten verstrekken wanneer deze zich in verbinding stellen met webpagina's, onafhankelijk van de doeleinden van die verbinding.

DE “EIGENAAR” VAN DE VERWERKING

Na raadpleging van deze website kunnen gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare personen verwerkt worden. De Eigenaar van de verwerking is Camping Garden Paradiso S.p.a. met vestiging in Via F. Baracca, 55, 30013 Cavallino-Treporti VE.

PLAATS VAN VERWERKING VAN DE GEGEVENS EN MEDEDELING VAN DE GEGEVENS

De verwerking die verband houdt met de webdiensten van deze website vindt plaats bij voornoemde vestiging van Camping Garden Paradiso S.p.a. en wordt uitgevoerd door intern personeel dat speciaal daarvoor benoemd is en belast is met de gegevensverwerking, alsmede bij de vestigingen van partners die gekozen zijn voor de verlening van de dienst en speciaal benoemd zijn als externe partner verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Geen enkel gegeven dat van de webdienst afkomstig is wordt verspreid maar deze gegevens kunnen aan derden overgedragen worden via de hiervoor genoemde verantwoordelijken, ook buiten de Europese gemeenschap, ten behoeve van de afwikkeling van specifieke verwerkingen (beheer van betalingen, logistiek).

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

Navigatiegegevens

De informaticasystemen en de software-procedures die voor de werking van deze website bedoeld zijn, verwerven tijdens de gewone werking enkele persoonsgegevens waarvan de verzending impliciet is in het gebruik van internet-communicatieprotocollen. Het betreft informatie die niet verzameld wordt om aan geïdentificeerde belanghebbenden gekoppeld te worden maar die het door zijn aard mogelijk maakt gebruikers te identificeren via verwerkingen en toekenningen aan gegevens die in het bezit van derden zijn. Tot deze categorie gegevens behoren de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die gebruikt worden door de gebruikers die zich in verbinding met de website stellen, de adressen in notatie URI (Uniform Resource Identifier) van de verzochte bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die gebruikt werd om het verzoek aan de server mee te delen, de grootte van het als antwoord verkregen bestand, de numerieke code die op de status aangeeft van het antwoord dat van de server ontvangen is (goede afloop, fout, enz.) en andere parameters die betrekking hebben op het besturingssysteem en de informatica-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden gebruikt met als enig doel het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de website en om de correcte werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na de verwerking gewist. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische informatica-misdrijven ten nadele van de website: met uitzondering van deze mogelijkheid blijven de gegevens over de webcontacten niet langer bestaan dan strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

De facultatieve, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails naar de op deze website aangeduide adressen impliceert de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, wat nodig is om op de verzoeken te antwoorden, alsmede van eventuele andere persoonsgegevens die in het bericht opgenomen zijn. Specifieke samenvattende kennisgevingen zullen geleidelijk vermeld of weergegeven worden op de pagina's van de website die opgesteld zijn voor speciale op verzoek verkrijgbare diensten.

COOKIES

De website gardenparadiso.it maakt gebruik van cookies om diensten te verlenen die de doeltreffendheid van de website voor de online-activiteiten van de gebruikers verhogen en verbeteren. Een cookie is een tekstbestand dat informatie bevat en wordt geladen op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker die een website bezoekt. De cookies zijn nuttig omdat ze de websites in staat stellen het apparaat van de gebruiker te herkennen. Tijdens volgende bezoeken worden de cookies vervolgens teruggezonden naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die in staat is die cookie te herkennen. Bezoek de volgende website om meer informatie over cookies te verkrijgen: www.allaboutcookies.org www.allaboutcookies.org. In het kader van dit Beleid worden met de term "cookie" alle gelijkaardige instrumenten bedoeld, met inbegrip van Web beacons en logbestanden.

Hoe gebruiken wij cookies

Wij gebruiken anonieme browsercookies die nodig zijn om gebruikers in staat te stellen correct op gardenparadiso.it te navigeren, alle functies te gebruiken en toegang te krijgen tot veilige zones. Wij gebruiken analytische cookies om beter te begrijpen hoe onze gebruikers de website gebruiken, om de site te optimaliseren en te verbeteren en om hem steeds interessant en relevant voor de gebruikers te maken.
Deze informatie is anoniem en wordt alleen voor statistische doeleinden gebruikt.
Wij gebruiken de cookies van Analytics om het gebruik van onze site te controleren met het doel de bruikbaarheid en het gebruik ervan te verbeteren. Deze cookies worden doorgaans door derde vertrouwenspartijen ingevoegd (zoals Google via het platform Analytics) maar Camping Garden Paradiso S.p.a. staat het die bedrijven hoe dan ook niet toe persoonlijke informatie van de gebruikers te verzamelen. Dit betekent dat de anonimiteit wordt gegarandeerd en dat de persoonsgegevens niet door andere websites of marketing-databanken gebruikt zullen worden.

Wijzigen of deactiveren van de voorkeuren van de cookies

U kunt de registratie van de gebruikersnaam en van het password in cookies toestaan na de afsluiting van de navigatiesessie, alsmede de activering ervan op het moment van het volgende bezoek en u kunt deze autorisatie op ieder moment intrekken, met gevolgen voor de toekomst, door specifieke parameters van de browser te selecteren die het mogelijk maken de activering van de cookies buiten te sluiten, door als volgt te handelen:

Mozilla Firefox:
  1. Selecteer het menu “Instrumenten” en daarna “Opties”
  2. Klik op “Privacy”
Microsoft Internet Explorer:
  1. Selecteer “Instrumenten” en daarna “Internet-opties”
  2. Klik op “Privacy” (of op "Vertrouwelijkheid")
  3. Kies het gewenste privacyniveau met gebruik van de cursor.
Chrome:
  1. Selecteer “Instrumenten” en daarna “Instellingen”
  2. Klik op “Toon geavanceerde instellingen”
  3. Klik in het gedeelte “Privacy” op “Instellingen inhoud”.
Opera:
  1. Selecteer “Bestand” en daarna “Voorkeuren”
  2. Klik op “Privacy”.

Bezoekers kunnen Google Analytics deactiveren voor de weergave van reclame en de mededelingen van het Display Netwerk van Google aanpassen met gebruik van Beheer voorkeuren advertenties. U kunt voor het deactiveren van cookies van derde partijen, die de aanpassing van de reclame mogelijk maken op grond van het gedrag op de website, de volgende websites bezoeken: www.networkadvertising.org en www.youronlinechoices.com om de leden van NAI (Network Advertising Initiative) te vinden die reclame-cookies in uw computer ingevoerd hebben.
Om gebruik te maken van de opt-out-functie uit het programma van onlinegedragsreclame van een NAI- of IAB-lid, moet het vakje aangevinkt worden dat overeenkomt met het bedrijf dat u wilt buitensluiten.

FACULTATIVITEIT VAN DE VERSTREKKING VAN DE GEGEVENS

Afgezien van wat aangegeven is voor de navigatiegegevens is de gebruiker vrij om persoonsgegevens te verstrekken die aangeduid worden in de aanvraagformulieren gericht aan Camping Garden Paradiso S.p.a. of die hoe dan ook aangeduid worden in de contacten met het Kantoor om aan te dringen op de verzending van informatiemateriaal of andere mededelingen. De uitgebleven verstrekking kan tot gevolg hebben dat het onmogelijk is het gevraagde te verstrekken. Voor de volledigheid wordt eraan herinnerd dat de Autoriteit in enkele gevallen (die niet het voorwerp vormen van het gewone beheer van deze website) nieuws en informatie kan opvragen op grond van art 157 van Italiaans Wetsbesl. nr. 196/2003 met als doel de verwerking van de persoonsgegevens te controleren. In deze gevallen is antwoorden verplicht op straffe van een administratieve boete.

MODALITEIT VAN VERWERKING

De persoonsgegeven zijn verwerkt met geautomatiseerde hulpmiddelen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens verzameld werden. Specifieke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en onbevoegde toegang te voorkomen.

RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDEN

De personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben op ieder moment het recht om de bevestiging van het al dan niet bestaan van die gegevens te verkrijgen en om de inhoud en de herkomst ervan te kennen, de exactheid ervan te controleren of om de aanvulling of de bijwerking ervan te vragen, dan wel om rectificatie (art. 7 van Italiaans Wetsbesl. nr. 196/2003). Krachtens hetzelfde artikel heeft men het recht om te vragen om annulering, het omzetten in anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die in strijd met de wetsvoorschriften behandeld zijn, of om zich te allen tijde, om legitieme redenen, te verzetten tegen hun behandeling.

U kunt In verband met voornoemde verwerking de rechten uitoefenen die beoogd worden door art. 7 van Italiaans Wetsbesl. nr. 196 van 30 juni 2003 door een speciaal schriftelijk verzoek naar het volgende e-mailadres te sturen privacy@gardenparadiso.it ter attentie van de eigenaar van de gegevensverwerking.